Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หลวงพ่อพระพุทธโสธร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ

เนื่องจากวัดโสธรเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมานานจึงไม่มีการบันทึกมาแต่แรกเริ่ม...
ตามประวัติที่มีการบันทึงเท่าที่พบเห็นมีลำดับสมภารเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

1. พระอาจารย์อ้น เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 ถึงปี พ.ศ. 2412 รวมระยะเวลาครองวัด 8 ปี

2. พระอาจารย์ จู เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2412 ถึงปี พ.ศ. 2418 รวมระยะเวลาครองวัด 7 ปี

3. พระอาจารย์ ปานเป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2418 ถึงปี พ.ศ. 2450 รวมระยะเวลาครองวัด32 ปี

4. พระอาจารย์ เกิด เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450 ถึงปี พ.ศ. 2458 รวมระยะเวลาครองวัด 8 ปี

5. พระอาจารย์ หลินเป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 ถึงปี พ.ศ. 2482รวมระยะเวลาครองวัด25 ปี

6. พระอาจารย์ กาดรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ถึงปี พ.ศ.2484 รวมระยะเวลาครองวัด 3 ปี

7. พระครูอุดมสมณคุณ ( กิมชุ้น สุริยะจันทร์) น.ธ.เอก เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ถึงปี พ.ศ.
2488 รวมระยะเวลาครองวัด 5 ปี

8. พระมหาก่อ เขมทสสี (ก่อ บุญขันธ์) ป.ธ 7 เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ถึงปี พ.ศ. 2492 รวมระยะเวลาครองวัด 4 ปี

9. พระเขมารามมุนี เขมทสุสี เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ถึงปี พ.ศ. 2502 รวมระยะเวลา ครองวัด 10 ปี

10. พระราชเขมากร เขมทสุสี เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถึงปี พ.ศ. 2506 รวมระยะเวลาครองวัด 4 ปี

11. สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น) เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ถึงปี พ.ศ. 2507 รวมระยะเวลาครองวัด 1ปี

12. พระพุทธิรังสี ( ด. เจียม กุลละวณิชย์) เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2508 รวมระยะเวลาครองวัด 1 ปี

13. พระราชพุทธิรังสี ( ด. เจียม กุลละวณิชย์) เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ถึงปี พ.ศ. 2514 รวมระยะเวลาครองวัด 7 ปี

14. พระเทพคุณาธาร ( ด. เจียม กุลละวณิชย์) เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึงปี พ.ศ. 2530 รวมระยะเวลาครองวัด 16 ปี

15. พระธรรมเสนานี ( ด. เจียม กุลละวณิชย์) เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2535 รวมระยะเวลาครองวัด 5 ปี

16. พระพรหมคุณาภรณ์ ( ด. เจียม กุลละวณิชย์) เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 2 มกราคม ปี พ.ศ 2540

17. พระพุทธิรังสี (สุธีร์ ทองบูรณะ) เป็นสมภารตั้งแต่ปี พ.ศ.2540ถึงปี พ.ศ.2541รวมระยะเวลาครองวัด 1ปี

18. พระราชมงคลวุฒาจารย์ (สุธีร์ ทองบูรณะ) เป็นสมภารตั้งแต่ปี2541-2547(รวมระยะเวลาครองวัด 6ปี)

19. พระธรรมสิทธิเวที(เจ้าคุณเสนะ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ-รักษาการ2547- ปัจจุบัน

รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรปัจจุบัน...

Image

เจ้าคุณสุธีร์ ทองบูรณะ

Image

หลวงปู่เจียม

Image

พระราชเขมากร

Image